Contributiereglement

CONTRIBUTIEREGLEMENT

Procedure aanmelding lidmaatschap
Via het aanmeldformulier geef je te kennen aspirant-lid te willen worden van HFC EDO. De ledenadministratie geeft de aanmelding door aan de technisch coördinator van de juiste leeftijdscategorie. De desbetreffende coördinator zal met de leiders van de elftallen overleggen, waar het potentiële lid ingedeeld kan worden. De coördinator zal binnen maximaal twee weken per e-mail laten weten in welk team je komt te spelen en zal hierbij tevens een inschrijfformulier meesturen.

Dit inschrijfformulier moet worden ingevuld, ondertekend en vergezeld van een kopie paspoort of ID- kaart worden teruggestuurd naar:
HFC EDO
t.a.v. Ledenadministratie
Mr. J. Gerritszlaan 2
2024 KE Haarlem
of als gescand pdf-bestand aan ledenadministratie@hfcedo.nl

De inschrijving is pas officieel na ontvangst van het inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler in een team is geplaatst, tenzij met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen. De coördinator zal ook laten weten als er geen plaats is. Indien gewenst, word je op een wachtlijst geplaatst.

Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB, is men contributie verschuldigd. Door ondertekening van het inschrijfformulier wordt te kennen gegeven dat men akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement. Het bestuur kan de toetreding van een potentieel lid met redenen omkleed weigeren.

Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Elk lid is, volgens de statuten en huishoudelijk reglement, verplicht tot het betalen van een contributiebedrag (zie ook hierna).

Wijziging van gegevens
Leden zijn verplicht om alle gegevens die nodig zijn voor het innen van de contributie en boetes bekend te maken bij de ledenadministratie (zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, het e-mail adres en IBAN). Indien deze gegevens wijzigen moeten leden dit onmiddellijk per e-mail doorgeven aan ledenadministratie@hfcedo.nl.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorafgaande aan het begin van het seizoen en wordt vanaf 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen op de website gepubliceerd. HFC EDO verhoogt de contributiebedragen jaarlijks met 2,50%, afgerond op hele euro’s. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ALV. Bij niet-spelende leden/donateurs is deze verhoging niet automatisch van toepassing; momenteel is de hoogte van de contributie voor niet-spelende leden/donateurs bevroren op het huidige bedrag.

Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast contributiebedrag dat afhankelijk is van de datum van aanmelding:
Aanmeldingsdatum  Contributiebedrag
voor 1 december  100%
voor 1 maart 60%
vanaf 1 maart 30%

De contributie dient – wanneer je voor termijnbetalingen hebt gekozen - voor 31 december betaald te zijn. De contributie van leden die zich na 31 decemberaanmelden, dient direct na ontvangst van de factuur volledig te worden betaald.

Kledingpakket
Jaarlijks wordt een bedrag van € 10,00 als bijdrage aan het kledingpakket in rekening gebracht. Voor nieuwe leden wordt tevens eenmalig een borgsom van € 20,00 berekend. Dit bedrag wordt uiteraard bij beëindiging van het lidmaatschap, mits het pakket compleet wordt ingeleverd, terugbetaald.

Gezinskorting jeugdleden
Zijn meerdere kinderen uit een gezin lid van HFC EDO, dan wordt een gezinskorting van € 30,00 toegepast.

Inschrijvingskosten
Een nieuw jeugdlid betaalt eenmalig € 15,00 inschrijvingskosten, voor een nieuw seniorenlid is dit € 25,00.

De contributie en overige bedragen worden geïnd via ClubCollect. Medio/eind
augustus krijgen alle leden bericht via ClubCollect over het betalen van de verschuldigde contributie en de bijkomende kosten. Via de inlogcode kun je bij ClubCollect aangeven of de verschuldigde bedrag direct of in termijnen betaald zal worden. ClubCollect brengt bij termijnbetaling extra kosten in rekening. Deze kosten komen voor rekening van het lid. Eventuele herinneringen en aanmaningen worden vanuit ClubCollect verstuurd. Ook in geval van stornering van termijnbedragen brengt ClubCollect kosten in rekening. Contante betaling of betaling op een andere wijze van verschuldigde contributie is niet mogelijk.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdsportfonds Haarlem geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225 per kind. Voor informatie ga naar https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/haarlem/

Te late betaling
De betaaltermijnen worden per seizoen vastgesteld. Indien de (eerste termijn van de) contributie niet binnen de gestelde termijn is voldaan, dan volgt er een herinnering. In deze herinnering staat dat wanneer de contributie voor het verstrijken van de termijn nog niet is betaald, er een eerste aanmaning volgt. Wanneer na het verstrijken van de, in de eerste aanmaning gestelde, uiterste betaaldatum de (eerste termijn van de) contributie nog steeds niet is voldaan volgt er een 2e aanmaning waarbij het lid tevens een schorsing (train- en speelverbod) kan opgelegd krijgen. Als de contributie na het verstrijken van de, in de tweede aanmaning gestelde, uiterste betaaldatum nog steeds niet is voldaan, dan kan het bestuur besluiten om een incassobureau in te schakelen of de vordering over te dragen. Alle extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van het lid.

Pas nadat het lid de verschuldigde bedragen volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de Algemene Leden. Hiermee komt de verschuldigde betaling niet te vervallen.

Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing bij een nader te benoemen beroepscommissie, bestaande uit 3 personen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. De beslissing van deze beroepscommissie is bindend. In de onafhankelijke beroepscommissie mogen bestuursleden en leden van de Commissie Financiën geen zitting hebben.

Bij wanbetaling en opgelegde schorsing worden terstond alle belanghebbenden
geïnformeerd, waaronder:

  • Betrokken lid en wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid.
  • Begeleiders.
  • Bestuur en betrokken commissies.
  • Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de penningmeester.
Zolang het lid een contributieschuld heeft kan hij/zij niet als lid bij een andere vereniging aangenomen/aangemeld worden conform de geldende afspraken binnen de KNVB. Dezelfde regels zijn van toepassing voor het betalen van opvolgende termijnen.

Boetes en kosten tuchtzaken
Boetes, die aan een lid of speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt,door de KNVB of door het bestuur zijn opgelegd, worden aan de betreffende spelerof team doorberekend. Als speler kun je ook veroorzaken dat HFC EDO een boetekrijgt, bijvoorbeeld door te spelen zonder
spelregelbewijs of als je geschorst bent.
HFC EDO acht je als speler persoonlijk verantwoordelijk en dus ben je ook zelfverantwoordelijk voor de door HFC EDO opgelopen boete.

Dus alle kosten van een boete vallen onder de directe verantwoordelijkheid van debetreffende speler of team. Inning van de boete, verhoogd met een toeslag van € 1,50 per factuur, gebeurt door middel van facturatie via ClubCollect. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 15 juni van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

Opzegging kan uitsluitend via e-mail aan ledenadministratie@hfcedo.nl, dus niet
via coördinatoren en/of leiders, trainers, vrienden, kennissen etc). Uiterlijk op 1 augustus verzendt de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap is alleen de, door de ledenadministratie via email verzonden, bevestiging geldig als bewijs van de daadwerkelijke opzegging. Opzegging gedurende het verenigingsjaar is in principe niet mogelijk, een lid blijft de contributie te allen tijde geheel verschuldigd. Er vindt geen restitutie van contributie plaats. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal het bestuur het toekennen van restitutie in overweging nemen. Een verzoek hiertoe kan alleen aan het einde van het seizoen worden ingediend bij het Bestuur (via het hierboven vermelde e-mail adres) met duidelijk
omschreven de reden van dit verzoek. Het Bestuur neemt hier na het eind van het seizoen een besluit in. Dit besluit is onbetwistbaar.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!