Cookie beleid HFC EDO

De website van HFC EDO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiereglement

CONTRIBUTIEREGLEMENT

Procedure aanmelding lidmaatschap
Via het aanmeldformulier geef je te kennen lid te willen worden van HFC EDO. Dit formulier kun je ook gebruiken om overschrijving aan te vragen naar HFC EDO. De ledenadministratie gaat vervolgens binnen de club navragen of een plaatsingsmogelijkheid in een team aanwezig is. Over de uitslag hiervan word je zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien plaatsing mogelijk is wordt je aanmelding definitief.

De ledenadministratie zal ook laten weten als er geen plaats is. Indien gewenst, word je op een wachtlijst geplaatst.

Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB, is men contributie verschuldigd. Door inzending van het inschrijfformulier wordt te kennen gegeven dat men akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement.

Het bestuur kan de toetreding van een potentieel lid met redenen omkleed weigeren.

Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Elk lid is, volgens de statuten en huishoudelijk reglement, verplicht tot het betalen van een contributiebedrag.

De inschrijving is pas officieel na ontvangst van het inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler in een team is geplaatst, tenzij met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen. De coördinator zal ook laten weten als er geen plaats is. Indien gewenst, word je op een wachtlijst geplaatst.

Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB, is men contributie verschuldigd. Door ondertekening van het inschrijfformulier wordt te kennen gegeven dat men akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement. Het bestuur kan de toetreding van een potentieel lid met redenen omkleed weigeren.

Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Elk lid is, volgens de statuten en huishoudelijk reglement, verplicht tot het betalen van een contributiebedrag (zie ook hierna).

Wijziging van gegevens
Leden zijn verplicht om alle gegevens die nodig zijn voor het innen van de contributie en boetes bekend te maken bij de ledenadministratie (zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, het e-mailadres en IBAN-nummer). Indien deze gegevens wijzigen moeten leden dit onmiddellijk per e-mail doorgeven aan [email protected]. Ook is het mogelijk om mutaties via de app www.voetbal.nl door te geven.

Contributie
De hoogte van de contributie is vastgesteld in een Algemene Ledenvergadering (ALV) en wordt voorafgaand aan het nieuwe seizoen op de website gepubliceerd. Het bestuur van HFC EDO is gemandateerd om jaarlijks de contributiebedragen te verhogen met maximaal 2,50%, naar boven afgerond op hele euro’s. Indien een verhoging van meer dan 2,50% noodzakelijk is,  is toestemming van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. Bij niet-spelende leden/donateurs is deze verhoging niet automatisch van toepassing; momenteel is de hoogte van de contributie bevroren op het huidige bedrag.


Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast contributiebedrag dat afhankelijk is van de datum van aanmelding:

Aanmeldingsdatum  Contributiebedrag
voor 1 december  100%
voor 1 maart 60%
vanaf 1 maart 30%

De gehele contributie dient voor 31 december betaald te zijn. De contributie van leden die zich na 31 december aanmelden, dient direct na ontvangst van de factuur volledig te worden betaald.

De contributie wordt geïnd via ClubCollect (www.clubcollect.nl). Medio/eind augustus krijgen alle leden bericht via ClubCollect over het betalen van de verschuldigde contributie. Via de inlogcode kun je bij ClubCollect aangeven of de verschuldigde contributie direct of in termijnen betaald zal worden. ClubCollect brengt bij termijnbetaling extra kosten in rekening. Deze kosten komen voor rekening van het lid. Eventuele herinneringen en aanmaningen worden vanuit ClubCollect verstuurd.

Contante betaling of op een andere wijze van verschuldigde contributie is niet mogelijk.

Gezinskorting jeugdleden

Zijn meerdere kinderen uit een gezin lid van HFC EDO, dan kan gebruik gemaakt worden van de gezinskorting, die jaarlijks wordt vastgesteld. U kunt dit via het hierboven vermelde e-mailadres kenbaar maken.

 Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdsportfonds Haarlem geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225 per kind. Alles hierover en over het doen van een aanvraag via een intermediair (tussenpersoon) lees je hier.

Te late betaling

De betaaltermijnen worden per seizoen vastgesteld. Indien de (eerste termijn van de) contributie niet binnen de gestelde termijn is voldaan, dan volgt er een herinnering. In deze herinnering staat dat wanneer de contributie voor het verstrijken van de termijn nog niet is betaald, er een eerste aanmaning volgt. Wanneer na het verstrijken van de, in de eerste aanmaning gestelde, uiterste betaaldatum de (eerste termijn van de) contributie nog steeds niet is voldaan volgt er een 2e aanmaning waarbij het lid tevens een schorsing (train- en speelverbod) kan opgelegd krijgen. Als de contributie na het verstrijken van de, in de tweede aanmaning gestelde, uiterste betaaldatum nog steeds niet is voldaan, dan kan het bestuur besluiten om een incassobureau in te schakelen en de vordering over te dragen. Alle extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van het lid.

Door middel van een zgn WIK-brief wordt het lid op de hoogte gebracht van het besluit en heeft dan nog 14 dagen de gelegenheid om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

Pas nadat het lid de verschuldigde bedragen volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Indien de incasso niet succesvol kan worden afgerond vindt royement van het lid plaats. Hierbij blijft het train- en speelverbod gedurende drie jaar van kracht en kan het lid niet als lid bij een andere vereniging aangenomen/aangemeld worden conform de geldende afspraken binnen de KNVB.

Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing bij een nader te benoemen beroepscommissie, bestaande uit 3 personen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid voorlopig geschorst. De beslissing van deze beroepscommissie is bindend. In de onafhankelijke beroepscommissie mogen bestuursleden en leden van de Commissie Financiën geen zitting hebben.

Bij wanbetaling en opgelegde schorsing worden alle belanghebbenden geïnformeerd, waaronder:

  • Betrokken lid en wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid
  • Teammanagers
  • Bestuur en betrokken commissies
  • Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de penningmeester

Dezelfde regels zijn van toepassing voor het betalen van opvolgende termijnen.

Boetes en kosten tuchtzaken

Boetes en kosten tuchtzaken, die aan een lid persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB of door het bestuur zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler of team doorberekend. Als speler kun je ook veroorzaken dat HFC EDO een boete krijgt, bijvoorbeeld door te spelen zonder spelregelbewijs of als je geschorst bent. HFC EDO acht je als speler persoonlijk verantwoordelijk en dus ben je ook zelf verantwoordelijk voor de door HFC EDO opgelopen boete.

Dus alle kosten van een boete vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de betreffende speler of team. Inning van de boete, verhoogd met een toeslag van € 2,50 per factuur, gebeurt door middel van facturatie via ClubCollect. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 15 juni van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

Opzegging kan uitsluitend via e-mail aan [email protected], dus niet via coördinatoren en/of leiders, trainers, vrienden, kennissen etc).

Uiterlijk op 1 augustus verzendt de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap is alleen de, door de ledenadministratie via email verzonden, bevestiging geldig als bewijs van de daadwerkelijke opzegging. Opzegging gedurende het verenigingsjaar is in principe niet mogelijk, een lid blijft de contributie te allen tijde geheel verschuldigd. Er vindt geen restitutie van contributie plaats. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal het bestuur het toekennen van restitutie in overweging nemen. Een verzoek hiertoe kan alleen aan het einde van het seizoen worden ingediend bij het Bestuur (via het hierboven vermelde e-mail adres) met duidelijk omschreven de reden van dit verzoek. Het Bestuur neemt hier na het eind van het seizoen een besluit in. Dit besluit is onbetwistbaar.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!